Komornik Sądowy w Turku

ul. Kolska Szosa 28/1 | 62-700 Turek
tel. 63 214-12-29 | tel. 63 278-43-33
fax. 63 214 12-29

e-mai: turek2@komornik.pl
nr konta: 54 1020 2762 0000 1102 0026 8250
Kod BIC (SWIFT); BPKOPLPW
przyjęcia interesantów - piątki od 9.00 do 13.00
oraz podczas obecności komornika w kancelarii.

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Turku

Andrzej Grabowski

Kancelaria Komornicza, Kolska Szosa 28, Turek, 62-700 Turek

tel. 632784333 / fax. 632141229

Sygnatura: Km 154/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-03-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Turku z siedzibą przy Legionów Polskich 4, 62-700 Turek, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Janiaczyk Robert, położonej przy Młyny Piekarskie 8, 62-730 Dobra, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00001247/9.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa , położona w miejscowości Młyny Piekarskie gmina Dobra na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 763,370,788,407/2,764 o łącznej powierzchni 10,0527 ha. Na działce nr 764 o pow.2,0200 ha w/g ewidencji stanowią grunty rolne, leśne i nieużytki. Na działce pobudowany jest budynek mieszkalny , piętrowy podpiwniczony o pow.użytkowej 206,04 m2, budynkiem obory o pow. zabudowy 253,00 m2, budynkiem stodoły z zespołem garaży o pow. zabudowy: 880,00m2, budynkiem gospodarczym (były budynek chlewni) o pow.zabudowy 264,00 m2. Zagospodarowane działki mało atrakcyjne, ogrodzenie częściowe wokół budynków , brak bramy i furtki, brak utwardzeń i nasadzeń ozdobnych. Częściowy dostęp do infrastruktury technicznej. Działka posiada prawny dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Działka nr 763 o pow.7,0200 ha stanowi grunty rolne klasy RV, RVI oraz pastwiska PsV, PsVI, Dzialka nr 370 o pow.0,1200 ha stanowi grunty rolne o klasie użytków RV. Działka nr 788 o pow. 0,5000 ha stanowi grunty rolne o klasie użytkowej RIVb oraz łąki i nieużytki.Działka 407/2 o pow.0,3927 ha stanowi grunty rolne o klasie użytkowej RIVb i RV. W księdze wieczystej urządzonej dla w/w nieruchomości ustanowiona jest służebność osobista i prawo użytkowania nieruchomości na rzecz Heleny Janiaczyk oraz umowa dzierżawy na okres 15 lat od dnia 25.09.2013 r.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 629 060,00 zł, pomniejszona o wyliczoną służebność w kwocie 64 690,00 zł oraz koszty rozwiązania umowy dzierżawy w kwocie 10 000,00 zł wynosi 554 370,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 415 777,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 437,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 54102027620000110200268250.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku przy ul. Legionów Polskich 4 sekratarciacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wpis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Andrzej Grabowski

data licytacji: 13-03-2018

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

strona ma charakter wyłącznie informacyjny