Komornik Sądowy w Turku

ul. Kolska Szosa 28/1 | 62-700 Turek
tel. 63 214-12-29 | tel. 63 278-43-33
fax. 63 214 12-29

e-mai: turek2@komornik.pl
nr konta: 54 1020 2762 0000 1102 0026 8250
Kod BIC (SWIFT); BPKOPLPW
przyjęcia interesantów - piątki od 9.00 do 13.00
oraz podczas obecności komornika w kancelarii.

Nieruchomość Małoszyna, gmina Władysławów

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Turku
Andrzej Grabowski
Kancelaria Komornicza nr II w Turku
62-700 Turek ul.Kolska Szosa 28
dnia 24-09-2019r.
Km 951/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski mający kancelarię przy ul.Kolska Szosa 18, 62-700 Turek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-10-2019 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 TUREK w sali nr 20, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 62-710 Władysławów, Małoszyna , dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00020073/7 będącej własnością dłużniczki.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 545/1 o pow.1,6300 ha. Na wydzielonej części działki o pow.800 m2 znajduje się budynek mieszkalny o pow.użytkowej 44,62 m2, budynek gospodarczy z letnią kuchnia o pow. użytkowej 23,50 m2 oraz budynek garażowy z pomieszczeniem gospodarczym i składem opału o pow.użytkowej 35,00 m2.Na pozostałej części działki o pow.1,5500 ha znajdują sie grunty niezabudowane – zalesione lasem sosnowym w wieku około 40 lat. W księdze wieczystej urządzonej dla w/w nieruchomości ustanowione jest nieodpłatne prawo dożywotniej służebności osobistej polegającej na prawie mieszkania oraz prawie swobodnego poruszania się po całej nieruchomości . Wiek dożywotnika 86 lat.
Suma oszacowania wynosi 139 350,00 zł, pomniejszona o wyliczoną służebność na kwotę: 31.360,00 zł wynosi: 107.990,00 zł , zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 71.993,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.799,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA O. w Turku (O. Centrum w Kole) 54 10202762 0000 1102 0026 8250
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 685/17).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Andrzej Grabowski

data licytacji: 30-10-2019

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

strona ma charakter wyłącznie informacyjny