Komornik Sądowy w Turku

ul. Kolska Szosa 28/1 | 62-700 Turek
tel. 63 214-12-29 | tel. 63 278-43-33
fax. 63 214 12-29

e-mai: turek2@komornik.pl
nr konta: 54 1020 2762 0000 1102 0026 8250
Kod BIC (SWIFT); BPKOPLPW
przyjęcia interesantów - piątki od 9.00 do 13.00
oraz podczas obecności komornika w kancelarii.

Nieruchomość Natalia, gmina Władysławów

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Turku
Andrzej Grabowski
Kancelaria Komornicza nr II w Turku
62-700 Turek ul.Kolska Szosa 28
dnia 24-09-2019r.
Km 1564/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Andrzej Grabowski mający kancelarię przy ul.Kolska Szosa 28, 62-700 Turek , na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2019 r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 TUREK w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 62-710 Władysławów, Natalia , dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00043379/9 , będącej własnością dłużników na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa , zabudowana położona na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr ewid. 64/5 o pow.0,1603 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow.użytkowej 201,59 m2. Nieruchomość nie ogrodzona i częściowo zagospodarowana, doprowadzone wszystkie media .
Suma oszacowania wynosi 291 260,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 218 445,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 126,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA O. w Turku (O. Centrum w Kole) 54 10202762 0000 1102 0026 8250
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Turku akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1142/14).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Andrzej Grabowski

data licytacji: 28-10-2019

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

strona ma charakter wyłącznie informacyjny